Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle aangeboden lesvormen van Zangstudio Nijverdal. Hierna “lessen” genoemd.

Aanvullende algemene voorwaarden en opmerkingen mbt Corona-virus

 • De door de overheid en RIVM gemaakte richtlijnen worden door Zangstudio Nijverdal opgevolgd.
 • De lesprijs voor online lessen in dezelfde als voor fysieke lessen.
 • Er worden per leerling individuele afspraken gemaakt rondom deze situatie. De docent heeft het recht om, indien nodig, af te wijken van bovenstaande regels, in overleg met de leerling.

Algemeen

 • De lessen worden het hele jaar door aangeboden, m.u.v. de schoolvakanties van het voortgezet onderwijs regio Noord en nationale feestdagen. Het staat de docent vrij om van deze data af te wijken.
 • ​In gevallen waarbij deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de docent van Zangstudio Nijverdal hoe te handelen, uiteraard in overleg met de leerling/cursist.

Financieel algemeen

 • ​De leerling ontvangt van Zangstudio Nijverdal een factuur per email voor het betalen van het lesgeld/cursusgeld. De factuur dient te worden voldaan voorafgaand aan de eerste les, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.
 • Wanneer een factuur niet voorafgaand aan de eerste les of tijdens de eerste les wordt voldaan, worden de lessen uitgesteld totdat de factuur is voldaan. De eerste les vervalt in dat geval. Mochten er meerdere lessen zijn gepland tussen de eerste les en het moment van betalen van de factuur, dan vervallen ook die lessen. Restitutie of in mindering brengen van de lessen wordt niet gedaan.
 • Zangstudio Nijverdal is gerechtigd – uitsluitend – aan het begin van elk cursusjaar op 1 augustus het lesgeld met een percentage te verhogen. De leerling wordt vooraf van de nieuwe prijs op de hoogte gesteld.

Let op! Er gelden aanvullende algemene voorwaarden voor:

 • Individuele en duo zanglessen
 • ​Cursussen en groepslessen
 • Workshops

Aanvullende voorwaarden individuele en duo zanglessen

Deze voorwaarden gelden voor alle vormen van individueel zangles en duolessen, dus ook vocal coaching, auditietraining, solistencoaching en opfrislessen. Hierna “zanglessen” genoemd.

Algemeen

 • Op elk gewenst moment kan worden begonnen met zanglessen, mits de docent ruimte heeft (zie online de beschikbaarheid van de docent).
 • De lessen worden eens per week, eens per twee weken of zonder vaste frequentie (losse lessen) gegeven, met uitzondering van de schoolvakanties en nationale vrije dagen.
 • Om zanglessen te kunnen volgen dient de leerling een of meerdere lessen af te spreken.
 • Wanneer het aantal afgesproken lessen zijn gevolgd, dient de leerling in overleg met de docent nieuwe afspraken te maken om nieuwe lessen te volgen. De leerling is niet verplicht nieuwe lessen af te nemen.  

Financiële voorwaarden

 • Bij de gemaakte afspraken wordt een factuur verstuurd voor de betaling van het lesgeld. In de factuur staan de voorwaarden voor de betaling.

Verhindering

 • De leerling heeft het recht maximaal één les per de gemaakte afspraken te verplaatsen, mits de leerling uiterlijk om 13.00u de dag voor die les heeft afgezegd. De docent biedt minimaal twee mogelijkheden om een les in te halen. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de gegeven mogelijkheden, dan vervalt de les en is de leerling het lesgeld verschuldigd.
 • Wanneer de leerling de afgesproken les om welke reden dan ook niet kan volgen, meldt deze zich af bij de eigen docent per sms, whatsapp, email of telefoon.
 • Wanneer een leerling meer dan 15 minuten te laat is vervalt de les.
 • Wordt een les verplaatst in overleg en kan de leerling alsnog niet, dan kan er geen aanspraak meer op de les worden gemaakt en vervalt deze.
 • Bij ziekte en/of verhindering van de docent wordt de les ingehaald. Ook hierbij geldt dat de docent minimaal twee mogelijkheden geeft om de les in te halen. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de gegeven mogelijkheden, dan vervalt de les en is de leerling het lesgeld verschuldigd.

Stoppen

 • Wanneer de leerling besluit te stoppen met de zanglessen kan dit te allen tijde. Lesgeld voor eventueel openstaande zanglessen zal niet worden gerestitueerd.
 • Wanneer de leerling nieuwe afspraken heeft gemaakt met de docent, maar de leerling ziet af van het volgen van de lessen, dan dienen deze lessen betaald te worden. Het is aan de leerling of de geplande lessen nog gevolgd worden of niet.
 • Gewaardeerd wordt het beëindigen van de lessen aan te geven voor de laatste les van de gemaakte afspraken.
 • De opzegging kan zonder opgaaf van reden en dient schriftelijk of per email te gebeuren.

Aanvullende voorwaarden cursussen en groepslessen

Deze voorwaarden gelden voor alle vormen van cursussen voor volwassenen en groepslessen. Hierna “cursus” genoemd.

Algemeen

 • De (start)data van een cursus staan op onze website vermeld.
 • Er geldt altijd een minimumaantal deelnemers voor het starten van de cursus. Wordt het minimum aantal deelnemers niet gehaald dan vervalt de cursus. Lesgeld is dan niet verschuldigd. Indien mogelijk wordt een alternatieve lesvorm aangeboden.

Financiële voorwaarden

 1. De cursist kan zijn aanmelding voor een cursus tot 10 dagen na aanmelding kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren, tenzij de startdatum van de cursus binnen deze 10 dagen valt, dan vervalt het recht op kosteloze annulering, maar geldt regel 6: de cursus dient geheel betaald te worden.
 2. Wanneer de cursist de aanmelding binnen 10 dagen heeft geannuleerd, dan heeft deze recht op restitutie van eventueel reeds betaalde kosten.
 3. Wanneer de termijn van 10 dagen is verstreken, dan vervalt het recht op volledige restitutie bij annulering van de inschrijving of bij afwezigheid bij (een van) de cursusdata.
 4. Wanneer de cursist zich 30 dagen voor aanvang van de cursus afmeldt, heeft deze recht op restitutie van 50% van het reeds betaalde of nog verschuldigde cursusgeld.
 5. Wanneer de cursist zich 14 dagen voor aanvang van de cursus afmeldt, heeft deze recht op restitutie van 25% van het reeds betaalde of nog verschuldigde cursusgeld.
 6. Wanneer de cursist minder dan een week van tevoren afmeldt of tijdens (een van) de cursusdata niet aanwezig is, vervalt het recht op restitutie en dient het volledige cursusgeld betaald te worden.

Let op! Wanneer de cursist zich 14 dagen of korter voor aanvang van de cursus aanmeldt dan vervallen regels 1 t/m 4.

Verhindering

 • Wanneer de cursist één of meerdere cursusdata om welke reden dan ook niet kan volgen, meldt deze zich af bij de eigen docent per sms (voorkeur), whatsapp, email of telefoon. Er vindt geen (deel)restitutie van lesgeld plaats.
 • Bij ziekte en/of verhindering van de docent wordt in overleg met alle cursisten een nieuwe datum gepland voor de in te halen les. De docent zal een datum kiezen. Wanneer de cursist deze datum niet kan vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Stoppen

 • Wanneer de cursist besluit te stoppen met de cursus kan dit te allen tijde. Cursusgeld voor eventueel openstaande lessen zal niet worden gerestitueerd.
 • Gewaardeerd wordt het beëindigen van de lessen aan te geven voor de laatste les van iedere cursus.
 • De opzegging kan zonder opgaaf van reden en dient schriftelijk of per email te gebeuren.

Aanvullende voorwaarden workshops

Deze voorwaarden gelden voor alle workshops.

Algemeen

Er geldt altijd een minimumaantal deelnemers voor het door laten gaan van een workshop. Wordt het minimum aantal deelnemers niet gehaald dan wordt de workshop geannuleerd en is het cursusgeld niet verschuldigd. Eventueel reeds betaalde kosten zullen worden gerestitueerd.

Financiële voorwaarden

De deelnemer kan zijn aanmelding voor een workshop tot 10 dagen na aanmelding kosteloos annuleren.

 1. Wanneer de deelnemer de aanmelding binnen 10 dagen heeft geannuleerd, dan heeft deze recht op restitutie van eventueel reeds betaalde kosten.
 2. Indien de termijn van 10 dagen is verstreken, dan vervalt het recht op volledige restitutie bij annulering van de inschrijving of bij afwezigheid bij de workshop.
 3. Wanneer de deelnemer zich 30 dagen voor aanvang van de workshop afmeldt, heeft deze recht op restitutie van 50% van het reeds betaalde of nog verschuldigde cursusgeld.
 4. Wanneer de deelnemer zich 14 dagen voor aanvang van de workshop afmeldt, heeft deze recht op restitutie van 25% van het reeds betaalde of nog verschuldigde cursusgeld.
 5. Wanneer de deelnemer zich minder dan een week van tevoren afmeldt of tijdens de workshop niet aanwezig is, vervalt het recht op restitutie.

Let op! Wanneer de deelnemer zich 14 dagen of korter voor aanvang van de workshop aanmeldt dan vervallen regels 1 t/m 4.

Na de gratis proefles kreeg ik er helemaal zin in door jouw enthousiasme.
door een deelnemer Basiscursus zang