Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle aangeboden lesvormen van Zangstudio Nijverdal. Hierna “lessen” genoemd.

Algemeen

 • De lessen worden het hele jaar door aangeboden, m.u.v. de schoolvakanties van het voortgezet onderwijs regio Noord en nationale feestdagen. Het staat een docent vrij om van deze data af te wijken.
 • ​In gevallen waarbij deze algemene voorwaarden niet voorzien beslissen de docenten van Zangstudio Nijverdal hoe te handelen, uiteraard in overleg met de leerling/cursist.
 • Zangstudio Nijverdal organiseert minimaal één keer per jaar een leerlingenconcert of andere mogelijkheid om op te treden, zodat de leerling podiumervaring kan opdoen. Hiervoor geldt een aparte bijdrage die vooraf gecommuniceerd wordt.

Financieel algemeen

 • Leerlingen jonger dan 21 jaar hoeven geen btw te betalen over hun zanglessen. Leerlingen van 21 jaar of ouder betalen 21% btw over de lesgelden. Alle prijzen weergegeven op de website zijn inclusief btw, indien btw van toepassing is.
 • ​De leerling ontvangt van Zangstudio Nijverdal een factuur per email voor het betalen van het lesgeld/cursusgeld. De betalingstermijn is 14 dagen.
 • Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald is zal een herinnering worden gemaild. De leerling heeft dan nog 7 dagen (extra) om te betalen. Wanneer ook dan niet binnen de gestelde termijn betaald is volgt er een boete van €5,- per te laat betaalde week, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum. Hiervoor ontvangt de leerling een nieuwe factuur (met hetzelfde factuurnummer). De docent heeft het recht de leerling toegang tot de les of cursus te weigeren tot e betaling is voldaan.
 • Zangstudio Nijverdal is gerechtigd – uitsluitend – aan het begin van elk cursusjaar op 1 augustus het lesgeld met een percentage te verhogen. De leerling wordt vooraf van de nieuwe prijs op de hoogte gesteld.

Let op! Er gelden aanvullende algemene voorwaarden voor:

 • Individuele en duo zanglessen
 • ​Zingen voor mini’s/kids/teens
 • Cursussen en groepslessen
 • Workshops

Aanvullende voorwaarden individuele en duo zanglessen

Deze voorwaarden gelden voor alle vormen van individueel zangles en duolessen, dus ook vocal coaching, auditietraining, solistencoaching en opfrislessen. Hierna “zanglessen” genoemd.

Algemeen

 • Op elk gewenst moment kan worden begonnen met zanglessen, mits de docent ruimte heeft (zie online de beschikbaarheid van de docent).
 • De lessen worden eens per week, eens per twee weken of zonder vaste frequentie (losse lessen) gegeven, met uitzondering van de schoolvakanties en nationale vrije dagen.
 • Om zanglessen te kunnen volgen dient de leerling een afsprakenkaart te kopen. Een afsprakenkaart vermeldt de afgesproken data waarop de zanglessen zullen plaatsvinden.
 • Wanneer de afsprakenkaart volledig is benut, dient de leerling een nieuwe afsprakenkaart te kopen. Zonder een (nieuwe) afsprakenkaart kunnen geen lessen worden gevolgd.
 • De leerling kan altijd een (geüpdate) afsprakenkaart opvragen bij de docent.

Financiële voorwaarden

 • Bij de afsprakenkaart wordt een factuur verstuurd voor de betaling van het lesgeld. Deze factuur is voor maximaal 4 lessen. In de factuur staan de voorwaarden voor de betaling.

Verhindering

 • De leerling heeft het recht maximaal één les per afsprakenkaart te verplaatsen, mits de leerling uiterlijk om 13.00u de dag voor die les heeft afgezegd. De docent biedt minimaal twee mogelijkheden om een les in te halen, wanneer de leerling hier geen gebruik van maakt dan vervalt de les en is de leerling het lesgeld verschuldigd.
 • Wanneer de leerling de afgesproken les om welke reden dan ook niet kan volgen, meldt deze zich af bij de eigen docent per sms (voorkeur), whatsapp, email of telefoon.
 • Wanneer een leerling meer dan 15 minuten te laat is vervalt de les.
 • Wordt een les verplaatst in overleg en kan de leerling alsnog niet, dan kan er geen aanspraak meer op de les worden gemaakt.
 • Bij ziekte en/of verhindering van de docent wordt de les altijd ingehaald.

Stoppen

 • Wanneer de leerling besluit te stoppen met de zanglessen kan dit te allen tijde. Lesgeld voor eventueel openstaande zanglessen zal niet worden gerestitueerd.
 • Wanneer de leerling nieuwe afspraken heeft gemaakt met de docent en hiervoor een afsprakenkaart heeft ontvangen, maar de leerling ziet af van het volgen van de lessen, dan dienen deze lessen betaald te worden. Het is aan de leerling of de geplande lessen nog gevolgd worden.
 • Gewaardeerd wordt het beëindigen van de lessen aan te geven voor de laatste les van iedere afsprakenkaart.
 • De opzegging kan zonder opgaaf van reden en dient schriftelijk of per email te gebeuren.

Aanvullende voorwaarden Zingen voor mini’s/kids/teens

Deze voorwaarden gelden voor alle vormen van Zingen voor mini’s/kids/teens. Hierna “kidscursus” genoemd.

Algemeen

 • Kidscursussen hebben vaststaande startdata, maar kunnen ook tussendoor in overleg met een docent worden afgesproken.
 • Er geldt altijd een minimumaantal deelnemers voor het starten van de kidscursus. Wordt het minimum aantal deelnemers niet gehaald dan wordt een alternatieve lesvorm aangeboden.
 • Het aantal lessen en de lesdata zullen indien van toepassing in overleg worden vastgesteld en te allen tijde per mail worden gecommuniceerd. Eenmaal vastgelegd in de mail gelden onderstaande financiële voorwaarden.

Financiële voorwaarden

De leerling kan zijn aanmelding voor kidscursussen tot 10 dagen na aanmelding kosteloos annuleren.

 1. Wanneer de leerling de aanmelding binnen 10 dagen heeft geannuleerd, dan heeft deze recht op restitutie van eventueel reeds betaalde kosten.
 2. Wanneer de termijn van 10 dagen is verstreken, dan vervalt het recht op volledige restitutie bij annulering van de inschrijving of bij afwezigheid bij (een van) de cursusdata.
 3. Wanneer de leerling zich 30 dagen voor aanvang van de kidscursus afmeldt, heeft deze recht op restitutie van 50% van het reeds betaalde of nog verschuldigde cursusgeld.
 4. Wanneer de leerling zich 14 dagen voor aanvang van de kidscursus afmeldt, heeft deze recht op restitutie van 25% van het reeds betaalde of nog verschuldigde cursusgeld.
 5. Wanneer de leerling minder dan een week van tevoren afmeldt of tijdens (een van) de cursusdata niet aanwezig is, vervalt het recht op restitutie.

Let op! Wanneer de leerling zich 14 dagen of korter voor aanvang van de cursus aanmeldt dan vervallen regels 1 t/m 4.

Verhindering

 • Wanneer de leerling één of meerdere cursusdata om welke reden dan ook niet kan volgen, meldt deze zich af bij de eigen docent per sms (voorkeur), whatsapp, email of telefoon. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 • Bij ziekte en/of verhindering van de docent wordt in overleg met alle cursisten een nieuwe datum gepland voor de in te halen les. De docent zal een datum kiezen. Wanneer de cursist deze datum niet kan vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Stoppen

 • Wanneer de leerling besluit te stoppen met de cursus kan dit te allen tijde. Cursusgeld voor eventueel openstaande lessen zal niet worden gerestitueerd.
 • Wanneer de leerling (nieuwe) afspraken heeft gemaakt met de docent en hiervoor een akkoord heeft gegeven per mail, maar de leerling ziet af van het volgen van de lessen, dan dienen deze lessen betaald te worden. Het is aan de leerling of de geplande lessen nog gevolgd worden.
 • Gewaardeerd wordt het beëindigen van de lessen aan te geven voor de laatste les van iedere cursus.
 • De opzegging kan zonder opgaaf van reden en dient schriftelijk of per email te gebeuren.

Aanvullende voorwaarden cursussen en groepslessen

Deze voorwaarden gelden voor alle vormen van cursussen voor volwassenen (basiscursus, vervolgcursus) en groepslessen. Hierna “cursus” genoemd.

Algemeen

 • De (start)data van een cursus staan op onze website vermeld. In de meeste gevallen start een nieuwe cursus of groepsles in augustus/september en in januari.
 • Er geldt altijd een minimumaantal deelnemers voor het starten van de cursus. Wordt het minimum aantal deelnemers niet gehaald dan wordt een alternatieve lesvorm aangeboden.

Financiële voorwaarden

De cursist kan zijn aanmelding voor een cursus, tot 10 dagen na aanmelding kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren.

 • Wanneer de cursist de aanmelding binnen 10 dagen heeft geannuleerd, dan heeft deze recht op restitutie van eventueel reeds betaalde kosten.
 • Wanneer de termijn van 10 dagen is verstreken, dan vervalt het recht op volledige restitutie bij annulering van de inschrijving of bij afwezigheid bij (een van) de cursusdata.
 • Wanneer de cursist zich 30 dagen voor aanvang van de cursus afmeldt, heeft deze recht op restitutie van 50% van het reeds betaalde of nog verschuldigde cursusgeld.
 • Wanneer de cursist zich 14 dagen voor aanvang van de cursus afmeldt, heeft deze recht op restitutie van 25% van het reeds betaalde of nog verschuldigde cursusgeld.
 • Wanneer de cursist minder dan een week van tevoren afmeldt of tijdens (een van) de cursusdata niet aanwezig is, vervalt het recht op restitutie.

Let op! Wanneer de cursist zich 14 dagen of korter voor aanvang van de cursus aanmeldt dan vervallen regels 1 t/m 4.

Verhindering

 • Wanneer de cursist één of meerdere cursusdata om welke reden dan ook niet kan volgen, meldt deze zich af bij de eigen docent per sms (voorkeur), whatsapp, email of telefoon.
 • Bij ziekte en/of verhindering van de docent wordt in overleg met alle cursisten een nieuwe datum gepland voor de in te halen les. De docent zal een datum kiezen. Wanneer de cursist deze datum niet kan vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Stoppen

 • Wanneer de cursist besluit te stoppen met de cursus kan dit te allen tijde. Cursusgeld voor eventueel openstaande lessen zal niet worden gerestitueerd.
 • Gewaardeerd wordt het beëindigen van de lessen aan te geven voor de laatste les van iedere cursus.
 • De opzegging kan zonder opgaaf van reden en dient schriftelijk of per email te gebeuren.

Aanvullende voorwaarden workshops

Deze voorwaarden gelden voor alle workshops.

Algemeen

Er geldt altijd een minimumaantal deelnemers voor het door laten gaan van een workshop. Wordt het minimum aantal deelnemers niet gehaald dan wordt de workshop geannuleerd en is het cursusgeld niet verschuldigd. Eventueel reeds betaalde kosten zullen worden gerestitueerd.

Financiële voorwaarden

De deelnemer kan zijn aanmelding voor een workshop tot 10 dagen na aanmelding kosteloos annuleren.

 1. Wanneer de deelnemer de aanmelding binnen 10 dagen heeft geannuleerd, dan heeft deze recht op restitutie van eventueel reeds betaalde kosten.
 2. Indien de termijn van 10 dagen is verstreken, dan vervalt het recht op volledige restitutie bij annulering van de inschrijving of bij afwezigheid bij de workshop.
 3. Wanneer de deelnemer zich 30 dagen voor aanvang van de workshop afmeldt, heeft deze recht op restitutie van 50% van het reeds betaalde of nog verschuldigde cursusgeld.
 4. Wanneer de deelnemer zich 14 dagen voor aanvang van de workshop afmeldt, heeft deze recht op restitutie van 25% van het reeds betaalde of nog verschuldigde cursusgeld.
 5. Wanneer de deelnemer zich minder dan een week van tevoren afmeldt of tijdens de workshop niet aanwezig is, vervalt het recht op restitutie.

Let op! Wanneer de deelnemer zich 14 dagen of korter voor aanvang van de workshop aanmeldt dan vervallen regels 1 t/m 4.

Vond het erg leuk! Bedankt voor de leerzame tijd!
door Githa op den Dries